0709436Culture and Public Health Development
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)