0709435Public Health Relation Management
การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด หลักการ เทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการทางการจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขที่สอนครอบคลุมถึง การประยุกต์เทคนิคการจัดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อหน่วยงาน และความร่วมมือจากประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุข
เพื่อการพึ่งตนเองในระยะยาว พร้อมกับศึกษาดูงาน วิธีการจัดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานสาธารรณสุขต่อไป


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54