0709434Institutional Health System Management
การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการในการจัดการเชิงระบบของหน่วยงานสาธารณสุขสมัยใหม่ ภายใต้ปรัชญาของการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ และการกระจายอำนาจ ในสังคมยุคโลกาภวัฒน์ที่ครอบคลุมระบบงานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการสาธารณสุข
วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อการจัดการระบบงานของหน่วยงานสาธารณสุข ให้ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการประชาชนหรือผู้ใช้บริการทางสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาดูงานการจัดการเชิงระบบ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53