0709430Seminar in Dental Health
สัมมนาทันตสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประโยชน์ และความสำคัญของงานวิจัยทางทันตสาธารณสุข การสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ผลงานวิจัยทางทันตสาธารณสุข ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51