0709422Health Resource Management
การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0709419

Course Description
หลักการ รูปแบบ โครงสร้างและวิธีปฏิบัติในการบริหารงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินการบัญชี การเจ้าหน้าที่และบุคลากร การคลังและเวชภัณฑ์ การพัสดุและสิ่งก่อสร้าง สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข การบริหารงานสรบรรณ และการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215