0709404Health Economics
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข ทางเลือกต่าง ๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากร การเงินงบประมาณ การบริหารเงินของระบบบริการสาธารณสุข การประเมินผลโครงการ
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53