0803473Seminar in Food Technology and Nutrition
สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษางานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการอาหารรและเสนอรายงานการวิจัย


The study of research works and conducting report
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet