0801494Field Training 3
การฝึกงาน 3
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (180-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0801292

Course Description
การฝึงานที่สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชในสถาบันของรัฐหรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง เพื่อให้นิสิตเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชา ฯ


Senior standing or approvl of instructor, in-service traning and practice in plant production technology at goverenment or private sector not less than 180 hours.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215