0603307Urban Socio-economics
สังคมเศรษฐกิจเมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาทฤษฎีและระบบสังคมและเศรษฐกิจของเมือง ชุมชน และการตั้งถิ่นฐานของโลก ภูมิภาค ประเทศ และภาคต่าง ๆ ของไทย เปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงอิทธิพล และผลต่อแนวความคิดของการจัดระบบเมืองและชุมชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52