0203305Principle of Health Science Research
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203302 หรือ
0203302

Course Description
ระเบียบวิธีการวิจัย ขอบข่ายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การกำหนดหัวข้อและปัญหา การวิจัย การทบทวนเอกสารการวิจัยและตั้งสมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การสรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงาน
การวิจัย จรรยาบรรณ ฝึกปฏิบัติการวิจัยขั้นตอนย่อย ๆ และจัดทำเค้าโครงการวิจัย


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52