0709310Basic Medical Care
การรักษาเบื้องต้น
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต4 (3-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพยาบาลเบื้องต้น การซักประวัติและการตรวจร่างกาย หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แนวคิดและหลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน เทคนิคและทักษะการพยาบาลอย่างครบวงจรและการส่งต่อ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54