0709209Health Behavior
พฤติกรรมสุขภาพ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม ฯลฯ ที่ใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพ
การนำงานวิจัยมาใช้ในการอธิบาย การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การฝึกอบรมและการใช้เทคโนโลยีทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52