0403409Nursing Practice for Childbearing Family 2
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร 2
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
หน่วยกิต3 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0403408 หรือ
CON0403408 หรือ
CO0403408

Course Description
ปฏิบัติการการพยาบาลสตรีในครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร ในภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ตั้งแต่ระยะก่อนการสมรส ระยะตั้งครรภ์ คลอดและระยะหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และการใช้ผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล รวมทั้งให้ครอบครัวมีส่วนร่วม

Pratice in women and childbearing family in health deviation state during the period of premarital, pregnancy, delivery, and postpartum. Using nursing process and related theories to promote self care. Utilizing research results to develop nursing quality
with enhance family participation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54