0403307Nursing Practice for Childbearing Family 1
ปฎิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร 1
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0403306 หรือ
0403306

Course Description
ปฏิบัติการการพยาบาลสตรีในครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร ในภาวะสุขภาพปกติ ตั้งแต่ระยะก่อนการสมรส ระยะตั้งครรภ์ คลอดและระยะหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล รวมทั้งให้ครอบครัวมีส่วนร่วม

Practice in healthy women and childbearing family during the period of premarital, pregnancy, and postpartum. Using nursing process and related theories to promote self care. Utilizing research result to develop nursing quality with enhance family
participation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52