0805473Principles of Hydrology
หลักการทางอุทกวิทยา
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฎจักรของน้ำ ลักษณะและวิธีการวัดน้ำฝน การคายระเหย น้ำใต้ดิน การไหลของน้ำในลำธาร การสะสมดินตะกอน ป่าไม้กับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ ผลกระทบจาการใช้ที่ดิน


Hydrologic cycle, measurement and method of precipitation evapotranspiratiobn, groundwater, streamflow, sedimentation, forst and watershed management, water source devlopment, impacts of land use.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54