0403306Nursing in Childbearing Family 1
การพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร1
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
หน่วยกิต3 (3-0-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมติการดูแลตนเองของสตรีในครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร ในภาวะปกติ ตั้งแต่ระยะก่อนการสมรส ตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด การใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของสตรีในครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร ระยะก่อนการสมรส ตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Concepts of self care in women and childbearing family in health state since premarital,pregnancy, delivery, and postpartum period. Using nursing process to promote self care in with women special consideration of family and community participation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54