0805434Application of Geographic information System in Environmental Managements
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนำขบวนการทางเทคนิค หรือวิชาการสมัยใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์มารวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุถึงตำแหน่งหรือสถานที่ภาคพื้นนดินได้อย่างถูกต้อง เช่น การจัดฐานข้อมูลด้านทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

Using GIS, processing techniques, current knowledge to collect, keeping, analysis and spatial data management in using computer that are specity to use corrent geographic position, resource data management for environmental management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215