0805499Special Problems in Environmental Technology
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0805498

Course Description
ทำการวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่นำเสนอในวิชา ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเรียบเรียงเป็นเอกสารงานวิจัยพร้อมนำเสนอผลงาน


Research for problems on topics related to special problems in environmental technology1, data interpretation, conculusion and submitt report from.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52