0805498Special Problems in Environmental Technology
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0805491

Course Description
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล นำเสนอโครงร่างงานวิจัย และทำการทดลองเบื้องต้นในสาขาวิชาเทคโนโนโลยีสิ่งแวดล้อม


Searce and data collection, selected topics of current of current interest, present for proposal and experiment related to environmental technology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51