0805481Environmental Administration and Management
เทคโนโลยีการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0805345 หรือ
0805471

Course Description
กระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุรภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุรภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด การจัดการน้ำเสีย การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล การจัดการของเสีย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การวางแผนการจัดการและบริหารสิ่งแวดล้อม การติดตามและประเมินผลการประยุกต์ใช้ผลงานการวิจัย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Environmental management processes, The National Environmental Policy Act, action plan for environmental administration and management, management of wastewater, air and noise pollution, solid waste and hazardous waste, naturl resources,
environmental architecture and arts, environmental monitoring and planning national policy on environment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54