0805471Principles of Natural Resources and Environment Conservation
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอนุรักษืทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน ตลอดจนทรัพยากร ประมง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และกฏหมายสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจในการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

Conservation of soil, water, forests, wildlife, mineral, energy and fishery resources, application of science, engineering, economics and environmental law for environment conservation , decision making on natural resources utilization for sustained yield
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54