0805241Chemistry of Water and Wastewater
เคมีของน้ำและน้ำเสีย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0202350 และ CO0202395 หรือ
0202350 และ CO0202395

Course Description
การวิเคราะห์หาโลหะหนักชนิดต่าง ๆ ตลอดจนฝึกทักษะและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำธรรมชาติ ตลอดจนสามารถประเมินสถานภาพและศักยภาพของแหล่งน้ำได้


Chemical and biochemical tranaformations of water and wastewater, sampling procedures,sampling preservatical techniques for determination of physical, chemical, and biological characteristics of water and wastewater, techniques and equipment use in
laborayory, interpretation and application of data compare to the standards for evaluation of status and potential of water resources.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55