0804323Pharmaceutical and Cosmetic in Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชและเครื่องสำอาง
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและกรรมวิธีทางชีวภาพในการผลิตยารักษาโรคและเครื่องสำอาง การเลือกใช้วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบจากสิ่งมีชีวิต


Principles and biological processing of drug and cosmetic, choosing raw materials and raw material fropm living-thing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215