0804461Research Project in Biotechnology 1
โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เอกสารงานวิจัย ปฎิบัติการทดลองทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง เสนอผลการทดลอง


Biotechnological papers or report, experiment or various topics of current interest in biotechnology,presentations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215