0802292Field Training 2
การฝึกงาน 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติงานในสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิตสัตว์ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งด้านการตลาดเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet