0802292Field Training 2
การฝึกงาน 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติงานในสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิตสัตว์ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งด้านการตลาด 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54