0802452Freshwater Fisheries Technology
เทคโนโลยีการประมงน้ำจืด
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ระบบการเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การผสมเทียม การป้องกันและรักษาโรคปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24