0802441Drug Application in Farm Animals
การใช้ยาในสัตว์เลี้ยง
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0802341

Course Description
ลักษณะและสรรพคุณของยาต่างๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบต่างๆของร่างกายสัตว์ การใช้ยา ขนาดของการให้ และผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22