0802432Feed Microscopy and Quality Control
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
(ลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง สีภายนอก และลักษณะเซลล์ของอาหารสัตว์จากกล้องขยายการตรวจอาหารสัตว์ทางเคมีวิเคราะห์ และวัตถุปลอมปนในอาหารสัตว์ มีการศึกษานอกสถานที่)


(Structure, shape, external color and characteristic of feed by using microscopy, chemical analysis of animal feed and contaminants, field trip)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24