0802493Special Problems in Animal Production Technology 2
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0802492 หรือ
0802492
1.กรณีที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ ให้เรียนวิชาเอกบังคับจำนวน 31 หน่วยกิต

Course Description
ทำการวิจัยตามโครงร่างวิจัยที่นำเสนอในรายวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย จัดทำรูปเล่มรายงานพร้อมนำเสนอ


(Research for problems on topics related to special problems in animal production technology 1 ; data interpretation,conclusion and submit report form.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215