0802491Seminar in Animal Production Technology
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าเรียบเรียงเอกสารความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสัตวบาล และนำเสนอต่อที่ประชุม


(Prerequisite : Senior standing or approval of instructor, writing and presentation skills in animal production technology field.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215