0802354Dairy Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตโคนม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีผลิตโคนมเป็นการค้า ปัญหาพันธุ์โคนมในเขตร้อน การให้อาหาร การเลี้องดูและหลักการผลิตนมที่เหมาะสม โรคที่สำคัญของโคนมและการป้องกันกำจัด มีการศึกษานอกสถานที่


(Method of economic dairy production, dairy cow breed problems in tropical, feeding and suitible milk production, importance diseases of dairy cow including prevention and treatment, field trip.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54