0301467Computer Science Senior Project 1
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ให้นิสิตเลือกหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ แล้วเขียนโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาต่อไปใน Senior Project 2


A project in an area of mutual interest to a student and a faculty member in the department. A written proposal is required and will be presented to the faculty members and interesting audiences.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52