0301465Computer Science Seminar 1
สัมมนาวิทยการคอมพิวเตอร์ 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ให้นิสิตศึกษาหัวข้อหรืองานวิจัยที่เกี่ยววิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วนำเสนอผลการศึกษา และเชิญวิทยากรมาบรรยาย


Lecture and discussion on interested topics and researches in computer science.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215