0301332Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301331 หรือ
0301331

Course Description
พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ กระบวนการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบสิ่งที่จำเป็นของระบบ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการติดตั้งใช้งาน


This course covers the basic analysis steps of system analysis and design, requirement analysis, system analysis, system design, system requirement, software engineering and system installation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54