0802322Reproductive Technology and Artificial Insemination
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสืบพันธุ์ของสัตว์และวิทยาการการผสมเทียม


(Anatomy, physiology and edocrinology of reproductive system, technology usage and factors of animal reproductie and artificial insemination)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24