0301331Database Systems Design and Management
การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301281

Course Description
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ตัวแบบของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น แบบข่ายงาน และแบบเชิงสัมพันธ์ การทำตัวแบบข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้บรรยายข้อมูล ภาษาจัดการข้อมูล การจัดเก็บของ
ฐานข้อมูล ภาษาการเรียกค้น การขึ้นต่อกัน การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล การสำรองข้อมูลการรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ การควบคุมการพ้องกัน และความคงสภาพของข้อมูล

An introduction to database management systems. Database system architecture. Data madels: relational, network and hierarchical, data modeling using entity relationship. Data normalization, adta definition, data manipulation, data storage, query language,
data dependency and functional dependency, data security, concurrency control, data integrity and relizbility.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54