0802321Physiology and Anatomy of Farm Animals
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์เศรษฐกิจ และการศึกษาระบบต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาและกายวิภาคในห้องปฏิบัติการ


(Physiology and anatomy of farm animals, study in laboratory.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54