0802311Animal Breeding
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203341

Course Description
การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ในสัตว์เลี้ยง ระบบการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย


Transferring of gene characteristics in domestic animal. Reproductive system and breeding, factors on breeding improvement of domestic animal breed in Thailand
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53