0801484Microbes for Agriculture
จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาถึงประโยชน์จุรินทรีย์การจัดการจุรินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและฝึกการนำจุรินทรีย์มาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร


Utilization of some Microbes, Management of some Microbe technology for Agriculture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52