0801471Economic Crops Processing
การแปรรูปผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำผลผลิตของพืชไร่และพืชสวนที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระดับอุตสาหกรรม
This subject develops the student range of practical and techniqcal skills in trorticulture and economic field crops processing.


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52