0801452Fertilizer Technology
เทคโนโลยีปุ๋ย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ประเภท คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ย หลักการพื้นฐานการใส่ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเพื่อการผลิตปุ๋ยชีวภาพและป๋ยสลายตัวช้า.


History, classification, prooerties, processing and utilization of fertilizers, fundamentals of fertilizer application, production of bio-fertilizers and slow-release fertilizers.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52