0801452Fertilizer Technology
เทคโนโลยีปุ๋ย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ประเภท คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ย หลักการพื้นฐานการใส่ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเพื่อการผลิตปุ๋ยชีวภาพและป๋ยสลายตัวช้า.


History, classification, prooerties, processing and utilization of fertilizers, fundamentals of fertilizer application, production of bio-fertilizers and slow-release fertilizers.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55