0801444Chemical Use and Effects in Agriculture
การใช้และผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อนิเวศน์วิทยา ความปลอดภัย และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง


Chemicals use in crop production and animal production, effects of agricultural chemecals in ecology, chemical menegement in agriculture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54