0801442Plant Growth Regulators
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิด เทคนิคการใช้และคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพื่อนำประยุกต์ใช้ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของพืชให้เป็นไแตามความต้องการของมนุษย์


Type, application techniques and properties of plant growth regulators to control plant properties.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54