0201479Mathematical Economics
เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิต ภายใต้โครงสร้างของตลาดและการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์


Theory of consumer behavior, Theory of production unit under market structure and usage of mathematical technique to solved economic problems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52