0201374Demography
ประชากรศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201351 หรือ
0201351 หรือ
0201351 หรือ
0201351 หรือ
0201251

Course Description
วิจัยเบื้องต้น ต้นกำเนิดของข้อมูลทางประชากร การรวบรวมการสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติการเกิด ข้อผิดพลาดในการสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติการเกิดพร้อมทั้งการปรับปรุงมาตรวัดของจำนวนการตาย การสร้างตารางชีวิต มาตรวัดของความอุดมสมบูรณ์และภาพจำลองมาตรวัดของการแจกแจง
ประชากรและการย้ายถิ่น การประมาณค่าประชากรและโปรเจกชัน

Study the nature of demography and mortality. Measurements of fertility growth of populations. Migration and distribution of populations. Population estimations and projections.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54