0801412Vegetable Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตผัก
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ประโยชน์ การจำแนก การขยายพันธ์ การเพาะกล้า การปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการตลาดของพืชผัก ตลอดจนเทคนิคการผลิตผักเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง


Utilization , classification, propagation, tranplanting, cultivation, arvesting, and marketing of vegetable crops include to some techniques to produce high yield and quality.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55