0801411Pomology Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปลูกไม้ผล การดูแลรักษา ปัจจัยี่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของไม้ผลเทคนิคต่าง ๆ ที่บังคับให้พืชมีผลผลิตหรือคุณภาพตามที่ต้องการของตลาด


Cultivation, effect of plant growth, some tecthnology to control high productivity and quality for marketing .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55