0801493Special Problems in Plant Production Technology 2
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0801492 หรือ
0801492 หรือ
0801492

Course Description
ทำการวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่นำเสนอในวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย จัดทำรูปเล่ม รายงานพร้อมนำเสนอ


(Research for problems on topics related to special problems in plant production technology 1, data interpretation. conclusion and submit report form.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55