0801491Seminar in Plant Production Technology
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าเรียบเรียงเอกสารความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพืชที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและนำเสนอต่อที่ประชุม


(Prerequisite : Senior standing or approval of instructor. Utilization of writing and oral presentation skills in plant production technology field.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51