0801361Insects and Insect Control
แมลงและหลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203100(#) หรือ
0203190(#) หรือ
0203100(#) หรือ
0203190(#)

Course Description
ลักษณะสัณฐานภายนอก ภายใน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการเจริญเติบโตของแมลง ชีพจักร สรีรวิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง ประโยชน์และโทษของแมลงศัตรูพืช วิธีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช


(External and internal morphology, adaptation and growth, life cycle, physiology and ecology, advantages and disadvantages, control and eradication of insests.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215